OFERTA WARSZTATÓW I ZESPOŁÓW METODYCZNYCH 2016/2017

Temat

Źródła problemów wychowawczych i ich wpływ na prawidłowy rozwój młodego człowieka - planowanie pracy profilaktyczno-korekcyjnej

Adresaci

pedagodzy, psycholodzy

Rodzaj formy

zespoły metodyczne

Liczba godzin

30

Planowany termin realizacji

wrzesień  2016 - maj 2017

Treści

 • Przyczyny i motywy zachowań problemowych dzieci i młodzieży.
 • Charakterystyka problemów wychowawczych.
 • Zasady prowadzenia konstruktywnej profilaktyki zachowań problemowych.
 • Sposoby podejmowania działań interwencyjnych i naprawczych wobec uczniów przejawiających zachowania problemowe.
 • Forum dobrych praktyk.

Informacje dodatkowe

Zespoły będą odbywać się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami  pedagogów i psychologów.

Organizator

Elżbieta Leśniowska, tel. 426783378 w.230, krawietz@wp.pl

 

 

Temat

Profilaktyka uzależnień w szkole

Adresaci

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

Rodzaj formy

warsztaty metodyczne

Liczba godzin

20

Planowany termin realizacji

wrzesień  2016 - styczeń 2017

Treści

 • Współczesne zagrożenia – dopalacze, leki OTC, narkotyki, alkohol.
 • Zadania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień – podstawa prawna, formy i metody pracy.
 • Praca z uczniem zagrożonym uzależnieniem i jego rodziną.

Informacje dodatkowe

 • Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

.Organizator

Elżbieta Leśniowska, tel. 426783378 w.230, krawietz@wp.pl

 

 

Temat

Wychowawczy dialog i współpraca z rodzicami

Adresaci

zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Rodzaj formy

warsztaty metodyczne

Liczba godzin

8

Planowany termin realizacji

styczeń 2016 - kwiecień 2017

Treści

 • Zasady tworzenia klimatu sprzyjającego nawiązywaniu pozytywnych relacji z rodzicami opartych na zaufaniu i zaangażowaniu.
 • Sposoby przekazywania trudnych informacji o uczniu.
 • Współpraca z tzw. trudnym rodzicem - zasady komunikacji, przełamywanie oporu i lęku, budowanie płaszczyzny porozumienia.
 • Podstawy komunikacji wspierającej.

Informacje dodatkowe

 • Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Elżbieta Leśniowska, tel. 426783378 w.230, krawietz@wp.pl

 

 

Temat

Podstawy nowoczesnej profilaktyki

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy,  pedagodzy

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

15

Planowany termin realizacji

Luty  - kwiecień 2017

Treści

 • Strategie wzmacniania czynników chroniących i redukcji czynników ryzyka.
 • Skuteczne strategie profilaktyczne.
 • Cechy skutecznych programów profilaktycznych.
 • Sposoby podejmowania działań interwencyjnych i naprawczych wobec uczniów przejawiających zachowania problemowe.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Elżbieta Leśniowska, tel. 426783378, krawietz@wp.pl

 

 

 

Temat

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

15

Planowany termin realizacji

kwiecień – maj 2017

Treści

 • Funkcjonowanie mózgu a uczenie się.
 • Kiedy uczymy się efektywnie; mechanizmy pamięci i koncentracji.
 • Rola emocji i wyobraźni w praktyce dydaktycznej.
 • Stres a uczenie się w świetle neurodydaktyki.
 • Projektowanie skutecznych jednostek lekcyjnych.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające

Organizator

Elżbieta Leśniowska, tel. 426783378 w.230, krawietz@wp.pl

NUMER FORMY ………..

Temat

Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga i psychologa szkolnego

Adresaci

pedagodzy, psycholodzy

Rodzaj formy

zespół metodyczny

Liczba godzin

30

Planowany termin realizacji

październik 2016 - maj 2017

Treści

 • Diagnozowanie problemów i planowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej.
 • Dokumentowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 • Analiza przypadków zgłoszonych przez pedagogów                                    i psychologów szkolnych.
 • Nowe metody w pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Informacje dodatkowe

Zespoły będą odbywać się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami  pedagogów i psychologów.

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230, pedagog13@op.pl

NUMER FORMY ………..

 

Temat

Reagowanie na trudne sytuacje szkolne - procedury postępowania w szkole w sytuacjach kryzysowych

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Rodzaj formy

warsztaty metodyczne

Liczba godzin

12

Planowany termin realizacji

marzec - maj 2017

Treści

 • Prawne aspekty sytuacji kryzysowych w szkole.
 • Charakterystyka, zasady i schemat przebiegu interwencji kryzysowej.
 • Procedury postępowania interwencyjnego w wybranych sytuacjach kryzysowych – próby samobójcze, cyberprzemoc, przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza,  utrata i żałoba, zagrożenie terrorystyczne, kryzys wychowawczy.
 • Zarządzanie kryzysem – szkolny zespół zarządzania kryzysowego.
 • Komunikacja w sytuacji kryzysu.
 • Instytucje wspierające szkołę i rodzinę w sytuacjach kryzysowych.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230,

pedagog13@op.pl

 

Temat

Środowisko szkolne budujące porozumienie i współpracę

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

10

Planowany termin realizacji

grudzień  2016 - maj 2017

Treści

 • Czynniki warunkujące pozytywny klimat szkoły.
 • Sposoby diagnozowania i budowania klimatu wychowawczego szkoły.
 • Relacje interpersonalne jako istotny czynnik kształtujący  klimat szkoły.
 • Efektywne reagowanie w sytuacjach trudnych w relacjach nauczyciel- uczeń, nauczyciel – rodzic.
 • Wspierająca komunikacja interpersonalna.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230, pedagog13@op.pl

 

Temat

Prawo w szkole - prawne podstawy działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych

Adresaci

Dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

6

Planowany termin realizacji

Luty – kwiecień 2017

Treści

 • Sytuacja prawna dziecka.
 • Przedstawicielstwo a pełnomocnictwo; opieka prawna, piecza zastępcza.
 • Postępowanie szkoły w sprawach nieletnich.
 • Uprawnienia organów ścigania, zasady współpracy.
 • Szkolne procedury rozwiązywania sytuacji problemowych.

Informacje dodatkowe

W warsztatach wezmą udział, jako eksperci, przedstawiciele Sądu Okręgowego

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230, pedagog13@op.pl

 

Temat

Sposób na skuteczną komunikację

Adresaci

Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

15

Planowany termin realizacji

styczeń – maj 2017

Treści

 • Komunikacja budująca autorytet.
 • Techniki budowania i utrzymywania kontaktu.
 • Systemy reprezentacji.
 • Różnice w sposobie komunikowania się (emocje / logika, tempo wypowiedzi, efekt płci, itp.).
 • Intencja a interpretacja wypowiedzi.
 • Praktyczna diagnoza barier komunikacyjnych.
 • Procedura skutecznej komunikacji.
 • Skuteczne narzędzia porozumienia.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230, pedagog13@op.pl

 

Temat

Jak pomóc uczniowi z problemami emocjonalnymi i zaburzonym zachowaniem

Adresaci

Wychowawcy, nauczyciele

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

12

Planowany termin realizacji

styczeń – maj 2017

Treści

 • Podłoże zachowań trudnych i zaburzonych.
 • Traumatyczne wydarzenia w życiu dzieci, a ich strategie zachowania.
 • Kierunki pracy wychowawczej wobec uczniów z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Korygowanie zaburzeń.
 • Zasady skutecznej komunikacji z uczniem
 • Planowanie działań wspierających dla ucznia z zaburzeniami zachowania.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230, pedagog13@op.pl

 

Temat

Motywowanie do zmian – rodzina z problemem alkoholowym

Adresaci

pedagodzy, psycholodzy

Rodzaj formy

zespoły metodyczne

Liczba godzin

20

Planowany termin realizacji

wrzesień  2016 - maj 2017

Treści

 • Podstawowe zasady interwencji w rodzinie alkoholowej ucznia
 • Praca pedagoga i psychologa szkolnego z rodziną alkoholową i uczniami z rodzin alkoholowych
 • Podstawy teoretyczne problematyki alkoholowej: proces uzależnienia, mechanizmy obronne, motywacja do podjęcia leczenia
 • Wypracowanie określonych celów działań pedagogicznych jako element  diagnozy skuteczności wsparcia ucznia

 

Informacje dodatkowe

Zespoły będą odbywać się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami  pedagogów i psychologów.

Organizator

Dorota Jakuszewska, tel. 426783378w.230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

 

 

Temat

Agresja, dyskryminacja, wykluczenie. 

Adresaci

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

Rodzaj formy

warsztaty metodyczne

Liczba godzin

20

Planowany termin realizacji

wrzesień  2016 - styczeń 2017

Treści

 • Charakterystyka problemu
 • Propozycje metod diagnozy problemu
 • Rozpoznanie mechanizmu dyskryminacji
 • Wypracowanie własnej techniki pracy z problemem na bazie dynamiki grupy (podejście systemowe)

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

.Organizator

Dorota Jakuszewska, tel. 426783378 w.230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

 

 

Temat

Skuteczna komunikacja

Adresaci

zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Rodzaj formy

warsztaty metodyczne

Liczba godzin

20

Planowany termin realizacji

wrzesień 2016 - kwiecień 2017

Treści

 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Psychologiczne zasady pracy grupowej jako element wspierający pożądane zmiany w zespole klasowym
 • Procesy społeczne zachodzące w grupie
 • Ćwiczenia

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

 Dorota Jakuszewska, tel. 426783378 w.230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

 

 

Temat

Psychologiczne aspekty relacji szkolnych

Adresaci

wychowawcy

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

20

Planowany termin realizacji

Luty  - kwiecień 2017

Treści

 • Sposoby podejmowania działań interwencyjnych i naprawczych
 • Budowanie pożądanych relacji szkolnych: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic
 • Praktyczne zastosowanie wybranych technik pracy

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Dorota Jakuszewska., tel. 426783378w.230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

 

Temat

Współpraca jako wartość podstawowa w procesie wychowania

Adresaci

wychowawcy

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

20

Planowany termin realizacji

Luty  - kwiecień 2017

Treści

 • Zasady pracy z grupą
 • Praca z rodzicem jako podstawa element zaplecza wychowawczego
 • Bank technik pracy z uczniami i rodzicami
 • Warsztaty metodyczne w obszarze współpracy

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Dorota Jakuszewska., tel. 426783378 w 230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

 

Temat

Umiejętności interpersonalne z elementami psychologii poznawczej

Adresaci

Pedagodzy szkolni

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

20

Planowany termin realizacji

Luty  - kwiecień 2017

Treści

 • Elementy interakcji społecznych
 • Komunikacja niewerbalna
 • Bariery i ograniczenia w komunikacji
 • Pomoc w radzeniu sobie z sytuacją trudną
 • Praktyczne zastosowanie wybranych technik pracy

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Dorota Jakuszewska., tel. 426783378 w 230, djakuszewska@wckp.lodz.pl