OFERTA WARSZTATÓW I ZESPOŁÓW METODYCZNYCH 2017/2018

PROPOZYCJE WARSZTATÓW, KURSÓW I SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNY 2017/18

 

warsztaty : KLIMAT WYCHOWAWCZY SZKOŁY , CZYLI CO SPRZYJA PROCESOWI UCZENIA SIĘ I WYCHOWANIA W SZKOLE

Data rozpoczęcia
06.11.2017
Godzina rozpoczęcia pierwszego spotkania
15.00

Kierownik
Trawczyńska-Markiewicz Jolanta

LINK REJESTRACYJNY: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48501

 

Temat

Współpraca jako forma działań w ramach wychowania do wartości

Adresaci

wychowawcy, pedagodzy

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

15

Planowany termin realizacji

spotkania 24 i 31października oraz 7 listopada 2017; godziny 15.00-18.00

Treści

 • Zasady pracy z grupą współpracującą
 • Praca z rodzicem jako podstawa element zaplecza wychowawczego
 • Bank technik pracy z uczniami i rodzicami
 • Warsztaty metodyczne w obszarze współpracy

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

LINK REJESTRACYJNY:

Dorota Jakuszewska., tel. 426783378 w 230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48439

 

 

 

 

 

Temat

Profilaktyka uzależnienia od internetu

Adresaci

wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy

Rodzaj formy

warsztat metodyczny

Liczba godzin

15

Planowany termin realizacji

spotkania: 14,21,28 listopada; godziny: 10.00 - 14.00

Treści

 • Kształtowanie pozytywnych wzorców korzystania z sieci
 • Podstawy teoretyczne problematyki: proces uzależnienia, mechanizmy obronne, motywacja do zmiany
 • Badania na temat skali problemu uzależnienia od sieci
 • Wypracowanie określonych celów działań pedagogicznych i wychowawczych

 

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Dorota Jakuszewska, tel. 426783378w.230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48626

Temat

Reagowanie na trudne sytuacje szkolne - procedury postępowania w szkole w sytuacjach kryzysowych

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Rodzaj formy

warsztaty metodyczne

Liczba godzin

12

Planowany termin realizacji

marzec - maj 2017

Treści

 • Prawne aspekty sytuacji kryzysowych w szkole.
 • Charakterystyka, zasady i schemat przebiegu interwencji kryzysowej.
 • Procedury postępowania interwencyjnego w wybranych sytuacjach kryzysowych – próby samobójcze, cyberprzemoc, przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza,  utrata i żałoba, zagrożenie terrorystyczne, kryzys wychowawczy.
 • Zarządzanie kryzysem – szkolny zespół zarządzania kryzysowego.
 • Komunikacja w sytuacji kryzysu.
 • Instytucje wspierające szkołę i rodzinę w sytuacjach kryzysowych.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230,

pedagog13@op.pl

 

Temat

 

Programy wspierające promocję zdrowia psychicznego oraz wychowawcza i profilaktyczną rolę szkoły

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy

Rodzaj formy

seminarium

Liczba godzin

2

Planowany termin realizacji

20.10.2017

WT. GODZINA 15.30-17.30

Treści

 • Program Przyjaciele Zippiego – promocja zdrowia psychicznego i kształtowanie umiejętności społecznych uczniów  na początku edukacji
 • Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej -promocja zdrowia psychicznego i kształtowanie umiejętności społecznych uczniów  ( III/V klasa)
 • Heroic Imagination Project 1cz. Efekt Biernego Widza
 • Heroic Imagination Project 2 cz. Kształtowanie Nastawienia Rozwojowego
 • Heroic Imagination Project 3 cz. Przezwyciężenie Uprzedzeń i Dyskryminacji

Informacje dodatkowe

Spotkanie będzie poświecone prezentacji programów oraz możliwości zdobycia kwalifikacji do ich prowadzenia i otrzymania tytułu realizatora.

Organizator

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Hanna Jastrzębska - Gzella, 666156987

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48305

 

 

Temat

Środowisko szkolne budujące porozumienie i współpracę

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

10

Planowany termin realizacji

grudzień  2016 - maj 2017

Treści

 • Czynniki warunkujące pozytywny klimat szkoły.
 • Sposoby diagnozowania i budowania klimatu wychowawczego szkoły.
 • Relacje interpersonalne jako istotny czynnik kształtujący  klimat szkoły.
 • Efektywne reagowanie w sytuacjach trudnych w relacjach nauczyciel- uczeń, nauczyciel – rodzic.
 • Wspierająca komunikacja interpersonalna.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230, pedagog13@op.pl

 

Temat

Prawo w szkole - prawne podstawy działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych

Adresaci

Dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

6

Planowany termin realizacji

Luty – kwiecień 2017

Treści

 • Sytuacja prawna dziecka.
 • Przedstawicielstwo a pełnomocnictwo; opieka prawna, piecza zastępcza.
 • Postępowanie szkoły w sprawach nieletnich.
 • Uprawnienia organów ścigania, zasady współpracy.
 • Szkolne procedury rozwiązywania sytuacji problemowych.

Informacje dodatkowe

W warsztatach wezmą udział, jako eksperci, przedstawiciele Sądu Okręgowego

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230, pedagog13@op.pl

 

Temat

Sposób na skuteczną komunikację

Adresaci

Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

15

Planowany termin realizacji

styczeń – maj 2017

Treści

 • Komunikacja budująca autorytet.
 • Techniki budowania i utrzymywania kontaktu.
 • Systemy reprezentacji.
 • Różnice w sposobie komunikowania się (emocje / logika, tempo wypowiedzi, efekt płci, itp.).
 • Intencja a interpretacja wypowiedzi.
 • Praktyczna diagnoza barier komunikacyjnych.
 • Procedura skutecznej komunikacji.
 • Skuteczne narzędzia porozumienia.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230, pedagog13@op.pl

 

Temat

Jak pomóc uczniowi z problemami emocjonalnymi i zaburzonym zachowaniem

Adresaci

Wychowawcy, nauczyciele

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

12

Planowany termin realizacji

styczeń – maj 2017

Treści

 • Podłoże zachowań trudnych i zaburzonych.
 • Traumatyczne wydarzenia w życiu dzieci, a ich strategie zachowania.
 • Kierunki pracy wychowawczej wobec uczniów z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Korygowanie zaburzeń.
 • Zasady skutecznej komunikacji z uczniem
 • Planowanie działań wspierających dla ucznia z zaburzeniami zachowania.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Jolanta Trawczyńska Markiewicz, tel. 426783378 w.230, pedagog13@op.pl

 

Temat

Motywowanie do zmian – rodzina z problemem alkoholowym

Adresaci

pedagodzy, psycholodzy

Rodzaj formy

zespoły metodyczne

Liczba godzin

15

Planowany termin realizacji

spotkania: 9, 16, 23 stycznia 2018; godziny: 10.00 - 13.30

Treści

 • Podstawowe zasady interwencji w rodzinie alkoholowej ucznia
 • Praca pedagoga i psychologa szkolnego z rodziną alkoholową i uczniami z rodzin alkoholowych
 • Podstawy teoretyczne problematyki alkoholowej: proces uzależnienia, mechanizmy obronne, motywacja do podjęcia leczenia
 • Wypracowanie określonych celów działań pedagogicznych jako element  diagnozy skuteczności wsparcia ucznia

 

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Dorota Jakuszewska, tel. 426783378w.230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

 

 

Temat

Agresja, dyskryminacja, wykluczenie. 

Adresaci

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

Rodzaj formy

warsztaty metodyczne

Liczba godzin

15

Planowany termin realizacji

spotkania 3,10, 17 października 2017 godziny 9.00-13.30

Treści

 • Charakterystyka problemu
 • Propozycje metod diagnozy problemu
 • Rozpoznanie mechanizmu dyskryminacji
 • Wypracowanie własnej techniki pracy z problemem na bazie dynamiki grupy (podejście systemowe)

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

.Organizator

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA:

Dorota Jakuszewska, tel. 426783378 w.230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48205

 

Temat

Praca z nastolatkiem - wyzwania rozwojowe

Adresaci

wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

15

Planowany termin realizacji

spotkania: 5, 12, 19 grudnia 2017

Treści

 • Charakterystyka problemu dorastania
 • Budowanie pożądanych relacji szkolnych
 • Propozycje metod pracy na bazie obszaru wspólnego
 • Rozpoznanie aktualnych wyzwań rozwojowych nastolatka
 • Działania pomocowe i interwencyjne wobec ucznia nastoletniego

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Dorota Jakuszewska., tel. 426783378w.230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

 

Temat

Współpraca jako forma działań w ramach wychowania do wartości

Adresaci

wychowawcy, pedagodzy

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

15

Planowany termin realizacji

spotkania 24 i 31października oraz 7 listopada 2017; godziny 15.00-18.00

Treści

 • Zasady pracy z grupą współpracującą
 • Praca z rodzicem jako podstawa element zaplecza wychowawczego
 • Bank technik pracy z uczniami i rodzicami
 • Warsztaty metodyczne w obszarze współpracy

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

LINK REJESTRACYJNY:

Dorota Jakuszewska., tel. 426783378 w 230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48439

 

Temat

Umiejętności interpersonalne z elementami psychologii poznawczej

Adresaci

nauczyciele, wychowawcy,pedagodzy szkolni

Rodzaj formy

Warsztaty metodyczne

Liczba godzin

20

Planowany termin realizacji

Luty  - kwiecień 2017

Treści

 • Elementy interakcji społecznych
 • Komunikacja niewerbalna
 • Bariery i ograniczenia w komunikacji
 • Pomoc w radzeniu sobie z sytuacją trudną
 • Praktyczne zastosowanie wybranych technik pracy

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające.

Organizator

Dorota Jakuszewska., tel. 426783378 w 230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

KONFERENCJA :

Organizacja procesów wychowawczych w szkole

Adresaci:         pedagodzy szkół podstawowych

termin: 22.09.2017         godziny: 9.00-11.00     ŁCDNiKP   sala: 310

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA :       http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48221

Adresaci:         pedagodzy, psycholodzy szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

termin: 22.09.2017               godziny:12.00-14.00            ŁCDNiKP sala: 310

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA :  http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48223

Temat

GRUPA PROBLEMOWA - SPOTKANIA CYKLICZNE

Adresaci

pedagodzy, psycholodzy

Rodzaj formy

zespół metodyczny

Liczba godzin

jedno spotkanie w miesiącu

Planowany termin realizacji

PIERWSZE SPOTKANIE 26.09.2017

WT. GODZINA 15.00-18.00

Treści

 • Diagnozowanie problemów i planowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej.
 • Dokumentowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 • Analiza przypadków zgłoszonych przez pedagogów i psychologów szkolnych.
 • Nowe metody w pracy wychowawczej i profilaktycznej.
 • Analiza zmian prawnych w roku 2017/18

Informacje dodatkowe

Zespoły będą odbywać się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami  pedagogów i psychologów.

Organizator

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 Dorota Jakuszewska, tel. 426783378 w.230, djakuszewska@wckp.lodz.pl

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48215